INTRESSEFÖRENINGEN PRÄSTGÅRDSSTALLETS STYRELSE 2021  

Ordförande: Daniel Qvist

Sekreterare: Hedvig Fallenius 

Kassör: Eva Hoffman

Ledamöter: 

Marie Carlsson

Erica Lindbäck

Vänligen maila hela styrelsen om du har frågor eller önskemål att ta upp.

prastis.taby@gmail.com

Revisor: Greta Kampe

Kontaktperson mot Täby kommun och Stockholms Stift: Marie Carlsson

Kontaktperson mot Länsstyrelsen: Marie Carlsson

 

Stadgar 

Intresseföreningen Prästgårdsstallet

antagna på Årsmöte 2013-02-16

 

§ 1 Namn

Intresseföreningen Prästgårdsstallet

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Täby Kyrkby/Stockholms län

§ 3 Målsättning och verksamhet

Prästgårdsstallet är beläget i Täby Kyrkby, på en historisk plats med anor tusentals år bakåt i tiden. Här finns bl a byggnader av kulturellt värde och mängder av fornlämningar från olika historiska epoker.

Föreningens målsättning är att, utifrån sina förutsättningar, bevara denna vackra miljö och skapa en hälsosam, trivsam och inspirerande tillvaro för både hästar och människor, för personer i alla åldrar och med olika inriktningar inom ridsporten.

För att möjliggöra detta och hålla våra kostnader nere driver föreningen ett kollektivstall, vilket bl a innebär att vi gemensamt och ideellt reparerar och underhåller både byggnader och ängsmarker och att vi tillsammans sköter vardagssysslorna i vårt stall.

Föreningens inkomster av boxhyror används till löpande kostnader. Ett eventuellt ekonomiskt överskott går oavkortat till reparationer och underhåll.

§ 4 Medlemskap

Medlemmar i intresseföreningen är de personer som skrivit på ett uppstallningsavtal för häst/ponny på Prästgårdsstallet. Som medlem förbinder man sig att verka för föreningens målsättning och följa föreningens stadgar och övriga regler.

§ 5 Avgift

Avgiften inkluderas i den månatliga boxhyran.

§ 6 Utträde och uteslutning

Om medlem säger upp sin box utan att teckna nytt uppstallningsavtal upphör medlemskapet.

Vid utträde ur föreningen har medlem ej rätt till del av föreningens tillgångar.
Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens målsättning, eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Detsamma gäller medlem som ej följer föreningens stadgar, regler och avtal.
För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet av de vid styrelsemötet närvarande ledamöterna.

Innan frågan om uteslutning avgörs, skall medlem ges möjligheten att yttra sig. Styrelsen avgör hur lång tid medlem har på sig för att lämna yttrande, dock minst 14 dagar.

§ 7Föreningens beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, styrelsemöte och allmänt stallmöte. Vid större förändringar som berör alla medlemmar tas beslut på allmänt stallmöte eller årsmöte.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar och de regler som fastställs vid årsmötet.

§ 10 Stadgeändring och upplösning av förening

Förslag till stadgeändring kan lämnas av styrelse eller enskild medlem.

För stadgeändringar fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är ense om beslutet vid två på varandra - med minst en månads mellanrum - följande allmänna möten varav det ena är ett årsmöte.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra - med minst en månads mellanrum - följande allmänna möten varav det ena är ett årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur föreningens tillgångar och handlingar skall hanteras.

§ 11 Rösträtt

Som föreningsmedlem har man 1 röst per hushåll, oavsett antal boxar. Person som hyr i andrahand har rätt att företräda grundboxinnehavararen vid dennes frånvaro.

Får medlem förhinder att delta vid möte, kan röstning ske genom ifyllande av därför avsedd blankett, som lämnas till styrelsen ­innan mötet. Detta gäller ­endast om röstning/beslut kring särskild fråga finns med som punkt i den i förväg utskickade kallelsen/dagordningen.

§ 12  Beslut och röstning

Årsmöte, extra årsmöte och allmänt stallmöte är beslutsfört med det antal  röstberättigade medlemmar som infinner sig på mötet. För styrelsemöte, se § 17.

Röstning avgörs med enkel röstövervikt, med undantag för beslut om uteslutning av medlem, stadgeändring och upplösning av förening.

Röstning sker öppet med handuppräckning.  Vid lika röstantal avgör ordförandens röst.

§ 13 Årsmöte

Årsmöte ska äga rum senast den sista februari.

Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på det sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Motion/förslag från enskild medlem för beslut på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Enskilda personers förslag och eventuella förslag från styrelsen ska finnas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet.

 

§ 14 Ärenden vid årsmöte

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 7. Behandling av verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorns berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om antal styrelseledamöter inom ramen för det i 17 § angivna antalet
 11. Valberedningen presenterar sitt förslag och årsmötet röstar ja/nej med handuppräckning.
 12. Val av en revisorer och en revisorssuppleant
 13. Val av ledamöter i valberedningen för kommande år.
 14. Val av kontaktperson mellan förening, Täby Kommun och övriga myndigheter.
 15. Övriga ärenden – motioner/förslag från medlemmar/styrelse
 16. Årsmöte avslutas.

 

§ 15 Extra årsmöte

Styrelsen skall anordna ett extra årsmöte när den finner det erforderligt eller då en revisor eller 10% av medlemmarna så begär.

Kallelsen skall skickas ut minst 10 dagar i förväg och ange vilka ärenden det extra årsmötet gäller.
Vid extra årsmöte skall förekomma punkterna 1-5 i 14 § samt ärenden för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

 

§16 Valberedning

Valberedningen består av 2 ledamöter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t.o.m. nästa årsmöte.

Fram t o m 14 dagar före årsmötet får medlemmar i föreningen lämna sina förslag till valberedningen.

Det sammanställda förslaget skall delges alla medlemmar minst en vecka före årsmötet.
Den sammankallande i valberedningen presenterar vid årsmötet valberedningens förslag till ny styrelse.

Årsmötet röstar med handuppräckning  ja/nej. Vid ett nej måste valberedningen arbeta fram ett nytt förslag och ny röstning sker vid ett extra årsmöte.

Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen.

Valberedningens ledamöter har i egenskap av medlemmar i föreningen rätt att ge förslag på kandidater.

 

§ 17 Styrelsen

Styrelsen är förutom årsmötet, extra årsmöte och allmänt stallmöte föreningens beslutande organ.

Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter

Den av årsmötet valda styrelsen utser ordförande och tillsätter övriga poster på sitt första konstituerande möte.

Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte.

För att få hjälp i sin arbetsbörda kan styrelsen adjungera en medlem utanför styrelsen för särskilda uppgifter under viss tid. Den adjungerade ledamoten får då delta på styrelsemötena, har närvaro- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Skriftlig kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordförande och delges alla ledamöter senast en vecka innan möte.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

Vid styrelsemöte skall föras protokoll som undertecknas av sekreterare och justerare.

 

§ 18 Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen

 • Verka för föreningens ändamål och ansvara för den löpande verksamhen
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 • Handha och ansvara för föreningens medel
 • Se till att fullständiga räkenskaper förs, samt upprätta verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning som granskas av föreningens revisor
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten och kalla till dessa
 • Förbereda de ärenden som skall behandlas på allmänna möten
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta
 • Övervaka stadgarnas och övriga reglers efterlevnad

 

§ 19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av 2 medlemmar ur styrelsen.

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)